OCMW Bilzen
 

Verwarmingstoelage 2017

  

Verwarmingstoelage 2017

De verwarmingsperiode loopt van 1 januari 2017 en eindigt op 31 december  2017.

Opgelet: voor leveringen vanaf 1 januari 2017 zijn volgende voorwaarden van kracht!

Gebruikt u huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) en bulkpropaangas om uw woning te verwarmen, dan heeft u recht op een verwarmingstoelage indien u behoort tot één van de volgende categorieën:

categorie 1

De gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;

- WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;
- kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;
- langdurige werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;
- gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);
- gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap;
- leefloongerechtigde
- gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon;
- gerechtigde op het OMNIO-statuut
en het inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan € 18.002,48 verhoogd met € 3.332,74 per persoon ten laste (bedragen vanaf 01/06/2017).

categorie 2

De gezinnen met een laag inkomen

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden (indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing) is lager of gelijk aan € 18.002,48 verhoogd met € 3.332,74 per persoon ten laste (bedragen vanaf 01/06/2017). 

categorie 3

De personen met schuldenoverlast

Personen die opgenomen zijn in een collectieve schuldenregeling en die niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen.

De aanvraag moet uiterlijk 60 dagen na de levering ingediend worden!

v             De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december 2017. 

v             Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort. 

v             Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. 

v             Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1 500 liter brandstof. 

v             Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210,00.

 Waar en wanneer aanvragen?

-bij de sociale dienst van het Sociaal Huis, Hospitaalstraat 15 in Bilzen

Maandag                 09:00 - 12:00   
Dinsdag 09:00 - 12:00    
Woensdag 09:00 - 12:00
Donderdag 09:00 - 12:00    
Vrijdag 09:00 - 12:00    

voor meer informatie kan u terecht bij Chantal Achten op het tel 089 51 94 90


Wat meebrengen bij de aanvraag?

-uw identiteitskaart; 
-een kopie leveringsfactuur of leveringsbon;
-indien u of één van uw gezinsleden geen recht heeft op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming :  uw meest recente aanslagbiljet;
-indien u in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het
 aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;
-voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

Het OCMW:

-gaat na of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen.

-vraagt uw inkomensgegevens en deze van de leden van uw huishouden via elektronische weg
 rechtstreeks op bij de FOD Financiën.

-kan u contacteren wanneer bijkomende inlichtingen nodig zijn.

Bijkomende informatie over de verwarmingstoelage vindt u ook op de website http://www.verwarmingsfonds.be/ en krijgt u op het gratis telefoonnummer 0800 90 929.

 

 Printer Friendly

 
     
  Gebruikersnaam Wachtwoord