OCMW Bilzen
 

Opdrachtverklaring SFOpdrachtverklaring Serviceflats 'De Wende'

Verkorte versie kan u lezen in bijhorende pdf-bestand. (terug te vinden onderaan dit scherm)

DE OPDRACHTVERKLARING: MISSIE, VISIE & WAARDEN

Missie

Serviceflats De Wende richt zich in principe tot valide senioren uit Bilzen, ouder dan 60 jaar, die nog geheel zelfstandig kunnen leven of lichte zorgen (vanuit mantelzorg en/of thuiszorgdiensten) behoeven. Wij willen flats ter beschikking stellen aan deze ouderen die om welke reden dan ook (het huis wordt te groot, de vraag naar een minder complex leven, eenzaamheid, problemen met veiligheid…) kiezen voor deze vorm van beschermd wonen, waarin ze maximaal hun zelfstandigheid kunnen behouden.

 

En verder…

Serviceflats De Wende…

… stelt aan de inspectie de gegevens ter beschikking die aantonen dat voldaan wordt aan de verschillende vigerende regelgevingen.

…. overlegt of werkt samen met externe relevante actoren voor de realisatie van haar doelstellingen en opdrachten.

… voert binnen de beschikbare middelen een gezond financieel beleid, met het oog op een verantwoorde hulp- en dienstverlening.

… ondersteunt de vrijwilligers, stagiairs en studenten die ze inschakelt.

 

 

Visie en waarden

Wij verbinden ons ertoe om de privacy van de bewoner ten volle te respecteren

De bewoner beslist zelf wie en wanneer hij of zij iemand toelaat in de flat. De bewoner bepaalt zelf wie en in hoeverre hij anderen toelaat in z’n persoonlijk leven.

Eigenlijk is dit aspect van het wonen in een serviceflat net hetzelfde dan als je elders een appartement zou huren. De ‘verhuurder’ mag enkel de serviceflat betreden in vooraf afgesproken (nood)situaties. En zoals in een ‘gewoon’ appartement deponeert de postbode rechtstreeks de post in de individuele brievenbus, elke bewoner heeft buiten een eigen bel en vanzelfsprekend zijn de bezoekuren volledig vrij. De bewoner waakt er ook over dat z’n bezoekers het privé-karakter van ‘De Wende’ respecteren.

 

Wij gaan uit van een maximaal zelfbeschikkingsrecht van de bewoner

Wij treden niet in de plaats van de bewoner. De waardigheid en eigen verantwoordelijkheid van de bewoner nemen we als uitgangspunt. We zullen principieel niet alles regelen voor de bewoners. Als de bewoners met vragen of problemen komen zullen wij meedenken, opties mee bekijken eventueel breder overleg organiseren, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de bewoners zelf.

Een concreet voorbeeld waarbij we uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van de bewoner: wij bieden de bewoner een draadloos oproepsysteem aan. De bewoner kiest volledig zelf of hij dit neemt of niet.

 

Zelfstandigheid van wonen beschouwen we als uitgangspunt

In de serviceflats ligt de klemtoon op zelfstandig wonen. De bewoner richt zelf z’n eigen flat in, laat deze zelf verven of behangen naar eigen smaak,… De karakteristieken, inrichting en faciliteiten van de gemeenschappelijke ruimten moeten die zelfstandigheid mee ondersteunen.

In de serviceflats dragen een doordachte architectuur (afwezigheid van drempels, brede deuren…) en een aantal faciliteiten(aanwezigheid van lift, wasmachine, droogautomaat,…) ertoe bij dat de bewoners vaak langer zelfstandig leven dan in een ‘gewoon’ appartement. Ook de mogelijkheid om vrijblijvend een beroep te doen op een aanvullend dienstenpakket (zie verder) zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

De bewoner kiest volledig vrij of hij gebruik wil maken van bijkomende hulp – en dienstverlening

De bewoner kiest dus in eerste instantie of hij gebruik wil maken van bijkomende hulp – en dienstverlening, maar kiest vervolgens ook volledig vrij op wie hij of zij hiervoor een beroep doet. Bij een vraag naar bijkomende hulp – en dienstverlening wordt het belang van die bewoner als uitgangspunt genomen. Bijkomende dienstverlening is geen doel op zich maar een middel om de bovengenoemde zelfstandigheid van de bewoner te ondersteunen.

De bewoner van de serviceflats kan een beroep doen op een aantal faciliteiten van het rusthuis Demerhof (kapsalon, kinesist…) of  gebruik maken van de OCMW-thuiszorgdiensten (poetsdienst, dienst warme maaltijden,…) of de externe diensten (Landelijke thuiszorg, IN-Z regio Zuid-Limburg, Familiehulp,Wit-Geel Kruis,…)

Het is niet belangrijk wie de dienst levert maar wel dat de gevraagde dienst geleverd wordt .De bewoner kan zelf beslissen wie het best zijn of haar behoefte kan vervullen. De nauwe samenwerking met externe hulp- en dienstverleners zien we omwille van hun signaalfunctie zelfs als een meerwaarde.

 

Wij willen een omgeving scheppen waarin sociale contacten gestimuleerd worden

Doordat men dicht bij ‘gelijkgezinden’ woont ontstaat er al spontaan een klimaat waarin sociale contacten makkelijker worden. Wij willen echter ook actief een omgeving scheppen waarin sociale contacten gestimuleerd worden.

Het gaat hier duidelijk om een kader dat we willen scheppen, een omgeving creëren en niet om het organiseren van allerlei activiteiten.

Concrete elementen van dat kader zijn bijvoorbeeld de banken die aan de ingang van de serviceflats geplaatst zijn of de living waar er o.m. gezamenlijk televisie gekeken kan worden en kaart- en gezelschapsspellen ter beschikking zijn. Indien er echt activiteiten georganiseerd worden (bv. maandelijkse koffietafel) gaat dit van de bewoners uit. Een aantal activiteiten van het rusthuis staat wel open voor de bewoners van de serviceflats, met uiteraard de volledige vrijheid om hierop al dan niet in te gaan.

 

Wij respecteren de politieke, ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van alle bewoners

Dit respect voor de overtuiging wordt zowel verwacht vanwege het personeel tegenover de bewoners als tussen de bewoners onderling.

De gezamenlijke ruimten worden politiek-ideologisch en filosofisch -religieus neutraal ingericht. Respect hebben voor iemands overtuiging betekent uiteraard niet dat je als bewoner je eigen overtuiging dient los te laten of weg te stoppen.Op verzoek van de bewoner kan in het opnamedossier ook de filosofische of religieuze overtuiging vermeld worden. Zo kan ook de wens uitgedrukt worden om (in geval van nood) al dan niet bezoek te ontvangen van de vertegenwoordiger van een door hem of haar bepaalde eredienst of van de lekenraadgever.

De bewoners die dit wensen kunnen deelnemen aan de eucharistieviering in het rusthuis Demerhof.

 

Wij willen onze bewoners een geborgen en veilige plek bieden

Doordat men dicht bij ‘gelijkgezinden’ woont met een grotere sociale controle is er sowieso al een groter gevoel van veiligheid. Dit is een gevoel dat wij door service en door de omgeving willen versterken.

Door de sociale controle in de serviceflat verdwijnt bijvoorbeeld de schrik ‘om te vallen en pas na drie dagen gevonden te worden’. Het feit dat de appartementen niet rechtstreeks toegankelijk zijn van buiten uit – ofwel is er een afgesloten tuin ofwel moet je eerst via de voordeur passeren – geeft een bijkomend gevoel van veiligheid. Hierdoor is er toch een zekere mate van controle over wie dat gebouw in en uit loopt. Ook de nabijheid van het rusthuis en het draadloos oproepsysteem geeft een gevoel van veiligheid.

 

Een open communicatie met  en inspraak van de bewoners en hun familie is voor ons een belangrijk streefdoel

Dit is niet enkel een doel dat we willen bereiken op de hiervoor voorziene formele momenten, maar meer nog door een open en toegankelijke houding van de dagelijks verantwoordelijke en het andere personeel.

Inspraak en communicatie kan en mag niet beperkt blijven tot formele momenten zoals een bewonersraad. Minstens zo belangrijk is bijvoorbeeld dat de dagelijks verantwoordelijke ervoor kiest om eens langs te gaan op de door de bewoners georganiseerde maandelijkse koffietafel en regelmatig eens in de gangen rondloopt waar hij zich open en aanspreekbaar opstelt.

 

Wij willen onze doelstellingen realiseren tegen een sociaal verantwoorde prijs die te verzoenen is met een gezond financieel beleid

Wij zijn ons als maatschappelijke actor bewust van onze rol en wensen deze ten volle in te vullen. De betaalbaarheid voor de bewoners van onze flats blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast speelt ook mee dat dit tegen een te verantwoorden maatschappelijke kost moet kunnen gebeuren.

 Printer Friendly

Gerelateerde bestanden
BestandOpdrachtverklaring
 
     
  Gebruikersnaam Wachtwoord