OCMW Bilzen
 

Financiele dienst

De financiële dienst werkt overkoepelend voor alle diensten van het OCMW.

De opdrachten van de vier medewerkers, onder verantwoordelijkheid van de ontvanger, kunnen als volgt worden opgedeeld:
 
1. Boekhouding in de ruime zin van het woord

Alles start met de vertaling van de beleidsdoelstellingen in een financieel meerjarenplan, minstens over de 3 volgende werkingsjaren. Hierin wordt voor die drie jaren een exploitatie en investeringsbudget opgemaakt. Dit plan kan jaarlijks, in overleg met het stadsbestuur, worden bijgestuurd in functie van wijzigende omstandigheden en behoeften. Wanneer blijkt dat het budget binnen een werkingsjaar moet aangepast worden, spreken we van een budgetwijziging.

Het exploitatiebudget geeft een raming van alle kosten en opbrengsten die er gedurende een bepaald jaar verwacht worden.

Het investeringsbudget geeft een overzicht van de geplande investeringen en de financieringswijze ervan. De mogelijke invloed van investeringen in de volgende jaren zijn verwerkt in het exploitatiebudget (afschrijvingen, kosten leningen, uitbating…)

Gedurende het hele jaar worden alle verrichtingen zoals aankopen, lonen, steunverlening, subsidies, facturen rusthuis…, binnen de daartoe voorziene kredieten verwerkt via het principe van ‘algemeen boekhouden’. We staan enerzijds in voor alle betalingen (meestal elektronisch) en anderzijds moeten we ervoor zorgen dat alle rechten (openstaande facturen, terugvorderbare steun…) geïnd worden.Tevens trachten we de inventaris van het OCMW patrimonium regelmatig te updaten.

Per kwartaal wordt een soort standopgave, samen met de prognoses voor het volgende kwartaal verwerkt in een rapport en overgemaakt aan de OCMW raad en de externe audit (administratie binnenlandse aangelegenheden).

Na afloop van ieder jaar maken we dan een ‘jaarrekening’ die wordt voorgelegd aan de OCMW raad en vervolgens aan de gemeenteraad. Een jaarrekening omvat de Balans, de Resultatenrekening, de toelichting en het jaarverslag.

Via de externe audit wordt de rekening ter goedkeuring aan de gouverneur overgemaakt.

 
2. Ondersteuning, advies en controle

Geregeld treden we op als tussenpersoon tussen de bank en de sociale dienst, het rustoord, de serviceflats. Concreet gaat het bijvoorbeeld over het openen en opheffen van rekeningen (huurwaarborg, borg). Melding wordt gedaan van het overlijden van residenten. Wijzigingen in het gebruik van bankdocumenten of software worden doorgespeeld aan interne gebruikers.

Voor een aantal residenten beheren we hun inkomsten en uitgaven via systeem-I.

Verder bieden wij de sociale dienst heel wat ondersteuning bij de complexe procedure van overheidstegemoetkomingen in onder meer uitkeringen aan leefloners, vluchtelingen, onderhoudsgerechtigden…Ook andere subsidies worden kort opgevolgd: gesco premies, riziv rustoorden en dagverzorging, rszppo rustoorden…

Aan de OCMW raad wordt ten gepaste tijde advies gegevens over leningen, gunningen, investeringen, diverse contracten, opmaak reglementen…

Tenslotte, en niet in het minst, de controletaak, die op een aantal plaatsen in de wetgeving expliciet is toegewezen aan de ontvanger. Zo is er de wettigheid en regelmatigheidcontrole op de uitgaven en beslissingen van de raad, vooral in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten en de OCMW wet.

Ook wordt erop toegezien dat beslissingen van de Raad, het sociaal comité… op een correcte wijze worden toegepast/uitgevoerd.

Tevens waken we over de beschikbaarheid en het correcte gebruik van de kredieten. Uitgaande facturen van onze rustoorden, de service flats en het dagverzorgingscentrum worden, vóór verzending, door de financiële dienst nagekeken.

De opmaak van procedures moet ons in staat stellen op gepaste wijze en welbepaalde tijdstippen in een proces de nodige controles en reflecties te doen, ook binnen onze eigen dienst.

3. Contactgegevens:

De financiële dienst is gelegen , Klokkestraat 11 - 2de verdieping, 3740 Bilzen.

Telefoon     089 51 98 50      Helen Rondelez, ontvanger
089 51 98 52 Madeleine Thoelen
089 51 92 77 Nele Cober
089 51 92 76 Tamara Vanspauwen/Daisy Daniels

 

of info@ocmwbilzen.be

 Printer Friendly

 
     
  Gebruikersnaam Wachtwoord