OCMW Bilzen
 

Algemene dienstverlening

Het recht op leefloon en maatschappelijke integratie:

De sociale dienst van het OCMW fungeert als sluitstuk van het sociaal zekerheidssysteem. Hij is belast met de uitvoering van de wet van 26 mei 2002. Deze waarborgt het recht op leefloon en maatschappelijke integratie. Deze wet voorziet in een uitkering voor mensen die geen inkomen hebben.

Voorwaarden om toegang te krijgen tot dit recht zijn:

 • nationaliteit: Belg, onderdaan Europese Unie, erkend politiek vluchteling, staatloos en vreemdeling
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
 • leeftijd: meerderjarig (18),ontvoogd minderjarig, zwanger minderjarig, ongehuwd minderjarig met
  kind ten laste
 • gewoonlijke en effectieve verblijfplaats in België
 • ontoereikende bestaansmiddelen
 • bereidheid tot werken, eventueel vrijstelling hiervan wegens gezondheids- en billijkheidsredenen
 • het uitputten van de rechten op sociale zekerheid en onderhoudsgeld


Het OCMW is verplicht voor jongeren beneden de 25 jaar een contract voor maatschappelijke integratie op te stellen.Dit individueel project kan gericht zijn op:

 • tewerkstelling (arbeidsproject)
 • vorming (vormingsproject
 • studies met volledig leerplan (studieproject).

Dit project wordt vastgelegd in een formele overeenkomst tussen het OCMW en de aanvrager.

Voor de groep van 25 jaar en ouder kan ook een dergelijk contract worden opgesteld.
Wanneer de aanvrager voldoet aan de algemene voorwaarden voorzien in de wet, wordt zijn recht op maatschappelijke integratie gerealiseerd wanneer het OCMW hem een leefloon toekent.

De categorieën van rechthebbenden en het bedrag van het maandelijks leefloon (juni 2016):
-categorie 1 samenwonende persoon € 578,27
-categorie 2 alleenstaande persoon € 867,40
-categorie 3 persoon die uitsluitend samenwoont met een gezin ten laste € 1 156,53


Vervangende en/of aanvullende steun:

Niet iedereen heeft recht op leefloon . Zo kennen kandidaat-vluchtelingen dit recht niet. Wanneer deze mensen over geen of onvoldoende inkomen beschikken, kan het OCMW vervangende steun toekennen (ook wel equivalent leefloon genoemd)

Naast de vervangende steun kan het OCMW ook aanvullende steun toekennen in de vorm van een supplement boven het leefloon, wanneer het bedrag te laag is om een menswaardig leven te leiden.
Verder kan het OCMW geldelijke tussenkomst verlenen voor het dekken van bijzondere uitgaven, bijvoorbeeld huurwaarborg, gas en elektriciteit, verwarming, medische kosten.

Voorschotten op uitkeringen:

Wanneer iemand recht heeft op een sociale zekerheidsuitkering of een andere vorm van inkomen, doch door allerlei omstandigheden deze uitkering nog niet ontvangen heeft, kan het OCMW een voorschot uitkeren. Zodra betrokkene de uitkering ontvangt, vordert het OCMW het voorschot terug.

Voorschotten op onderhoudsgeld voor de kinderen
Wie recht heeft op onderhoudsgeld voor een kind en dit niet ontvangt, kan aan het OCMW informatie vragen. Hiervoor moet echter wel voldaan worden aan volgende voorwaarden:
-het kind moet minderjarig zijn of meerderjarig zijn maar niet ouder dan 25 jaar met recht op kinderbijslag
-in België verblijven
-de onderhoudsgerechtigde mag geen inkomen hebben dat hoger ligt dan een welbepaald bedrag.

De onderhoudsplichtige is vader of moeder van het kind en heeft gedurende twee termijnen voor de datum van de aanvraag het onderhoudsgeld niet betaald.

De aanvraag kan rechtstreeks ingediend worden bij de dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) van de federale overheidsdienst Financien Verbindingsstraat 26 te 3500 Tongeren, tel. 0800 12 302.
Website:
http://www.secal.belgium.be/

Hulp in natura:

Materiële hulp kan ook de vorm aannemen van hulp in natura, zoals het verschaffen van brandstoffen tijdens de wintermaanden, voedselpakketten, tweedehandskledij.


Psychosociale begeleiding

Deze begeleiding staat niet los van de materiële zorg, maar is hier onmiddellijk mee verbonden.
Dit kan gaan van het verstrekken van informatie en advies tot effectieve bijstand.
Soms is doorverwijzing noodzakelijk en wordt er een afspraak gemaakt met meer gespecialiseerde hulpverleners.

Zo sloot het OCMW een overeenkomst met het CAD (Centrum voor alcohol en andere drugproblemen) voor wat betreft de specifieke begeleiding van verslaafden, en met de diensten van CAW (centrum voor algemeen welzijnswerk) en VGGZ (vereniging voor geestelijke gezondheidszorg).
Via de sociale dienst kan een afspraak gemaakt worden met een medewerker van elk van deze diensten.
Voor meer informatie kan u terecht op de verschillende websites:
CAD Limburg
http://www.cadlimburg.be/
CAW Limburg http://www.caw.be/
VGGZ http://www.vggz.be/


Advies

Dit houdt een dienstverlening aan de bevolking in, in verband met de toepassing van de sociale wetgeving, het wegwijs maken in het doolhof der administratie en de mogelijke rechten.
Deze opdracht reikt van louter informatieve hulp over het geven van advies tot het bemiddelend optreden.

 

Afspraken

Om de wachttijden te beperken hebben we gekozen voor het afsprakensysteem:

Komt u voor het eerst naar de sociale dienst, dan wordt u zonder afspraak geholpen. Gelieve u hiervoor elke werkdag tussen 9u en 12u aan te melden aan het onthaal.


Indien aan u reeds een maatschappelijk assistent(e) werd toegewezen, kan u enkel nog op afspraak terecht bij de sociale dienst. 

 Printer Friendly

 
     
  Gebruikersnaam Wachtwoord